Onze aanpak

De weg naar informatieveiligheid

We helpen u met het inrichten van Identity Management van beleid tot beheer. Capitar security gaat uit van een bewezen standaard fasering voor het ontwerpen, inrichten en in beheer nemen van IAM-omgevingen. We zien een implementatie van een IAM omgeving als een programma, waarbij de onderdelen projectmatige worden aangepakt.

alt text

IAM-beleid

In deze fase worden, samen met uw sleutelfunctionarissen, de eisen en de wensen geïnventariseerd en omgezet in een duidelijk document waarin de richtlijnen voor de verdere organisatorische en technische inrichting in staan beschreven. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige werkwijzen en gekeken naar de mogelijkheden tot versterking en verbetering.

IAM-Landschap

Dit is een weergave van alle aspecten welke een rol spelen in de realisatie en operationalisering van het IAM-beleid.

Processen & Rollenmodel

Op basis van de huidige inrichting van de systemen en de aanwezige in-, door- en uitstroomprocessen wordt de gewenste situatie vastgelegd in een functionele architectuur. Hierin staan de regels, processen en het rollenmodel dat u wil hanteren vastgelegd. Dit document wordt in nauwe samenwerking met de klant opgesteld.

Realisatie

De basis wordt gelegd met onze standaard aanpak. Dit betekent het ontwerp, de technische inrichting van de systemen en de koppeling naar de belangrijkste bron- en doelsystemen. De technische werking wordt getest. Afhankelijk van de gekozen aanpak en oplossing kan dit een of meerdere trajecten zijn.

Implementatie

Afhankelijk van de gekozen implementatiestrategie wordt deel voor deel geïmplementeerd. Dit houdt zowel de technische in productie name in als het organisatorisch voorbereiden, instrueren en inbedden van nieuwe werkwijzen.

Beheer

Zodra een implementatie is afgerond wordt dat deel van de omgeving in beheer genomen. Stap voor stap wordt het beheer zo uitgebreid.